Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING STADGAR Bilaga 5

 

2013-01-11 Utgåva 1

 

 

Helikopterflottiljens kamratförenings mäss sektion

 

1. Organisation

Mässektionen leds av en sektionsförvaltning, bestående av en sammankallande sektionschef (mässdirektör) och sex (6) ledamöter (mässansvariga). Utöver sektionsförvaltningen består mässektionen av mässbiträden. Sektionsförvaltningen verkar enligt denna bilaga och ansvarar för att planera och genomföra olika aktiviteter inom ramen för mässektionens ändamål.

Sektionschefen utses av årsmötet, för ett (1) år i taget. Mässdirektören ansvarar för att utse mässansvariga och mässbiträde. Mässdirektören är ledamot i kamratföreningens styrelse.

 

2. Ändamål

Mässektionen har som ändamål att genomföra festliga arrangemang för föreningens medlemmar och dess anhöriga, för att öka deras välmående, bereda medlemmarna trevnad samt möjlighet till sällskaplig samvaro. Sektionen ska tillvarata föreningens intressen inom mässtraditioner och mässkultur, och förvalta föreningens tillgångar och depositioner vid Helikopterflottiljens mäss.

Mässektionens arbete bedrivas utifrån medlemmarnas önskemål och förslag på aktiviteter. Mässektionen planerar och genomför sektionsaktiviteter som riktar sig till HkpfljKFs alla medlemmar eller sektioner samt aktiviteter beställda av Helikopterflottiljen. Mässektionen kan, efter förmåga, stödja medlemmar vid planering av privata aktiviteter.

 

3. Mässektionens förvaltningsuppgifter

Mässektionens förvaltning sammanträder på kallelse av sektionschefen (mässdirektören). Förvaltningen är beslutsmässig, när mässdirektören och två mässansvariga är närvarande. Alla frågor avgörs generellt genom mässdirektörens beslut.

Mässektionens förvaltning äger rätten att träffa bindande överenskommelser med leverantörer för att fullfölja sitt uppdrag. Mässektionens förvaltning äger rätten att avgöra ärenden, som är av mindre betydelse eller av brådskande natur.

Sektionschef (Mässdirektören)

Mässdirektören ska leda sektionens arbete och är sammankallande för mässektionens förvaltning. Mässdirektören är tillståndsinnehavare för HkpfljKF serveringstillstånd och ska ha adekvat utbildning och ska vara godkänd av Linköpings kommun/Socialkontoret. Mässdirektören ansvarar för att rekrytera och utnämna mässektionens befattningar och ge innehavarna av befattningarna adekvat utbildning. Dispositionsrätten för Helikopterflottiljens mäss, står mässdirektören tillsammans med ordförande för. Eventuella depositioner som HkpfljKF har på Helikopterflottiljens mäss står mässdirektören för.

 

Mässdirektören ansvarar för mässektionens ekonomiska medel och ska inför HkpfljKF kassör utan dröjsmål ge fakturaunderlag för sektionens aktiviteter samt månadsvis redovisa mässektionens inköp och försäljning. Mässdirektören får göra inköp av alkoholhaltiga produkter och övriga produkter till ett maxvärde av tio tusen (10 000) kronor/månad, dock bör inköp över fem tusen (5000) kronor samverkas med kassör innan inköp.

Mässansvarig (Serveringsansvarig)

Mässansvarig ska stödja mässdirektören i sektionens arbete. Mässansvarig ska arbetsleda mässbiträde.

Mässansvarig är serveringsansvarig efter att ha erhållit adekvat utbildning och blivit utnämnd av mässdirektören. Mässansvarig ska vara beredd att under en vecka, enligt tjänstgöringsschema, vara serveringsansvarig på Helikopterflottiljens mäss i samband med föreningsaktiviteter. Mässansvariga får ansvara för mässbiträdenas servering av alkoholhaltiga drycker.

Mässansvarig får göra inköp av övriga produkter (ej alkohol) till ett maxvärde av ett tusen (1000) kronor och redovisa inköpet med kvitto utan dröjsmål till mässdirektören.

Mässbiträde

Mässbiträde ska stödja mässansvariga i sektionens arbete. Mässbiträde får servera alkoholhaltiga drycker, efter att ha erhållit adekvat utbildning och godkännas av mässdirektören. Mässansvarig måste dock vara närvarande i mässen då mässbiträde serverar alkohol.

Mässbiträde får göra inköp av övriga produkter (ej alkohol) till ett maxvärde av ett tusen (1000) kronor och skall redovisa inköpet med kvitto utan dröjsmål till mässdirektören.

 

3.1. Ekonomi

Ekonomiska frågor, utanför av årsmötet fastställd utgiftsstat skall underställas årsmöte för beslut. Inom fastställd utgiftsstat äger mässdirektören själv att fatta beslut i ekonomiska frågor upp till tio tusen (10 000) kronor. Sådant beslut bör samverkas med kassör innan inköp och ska granskas vid nästkommande styrelsemöte. En växelkassa på två och ett halvt tusen (2500) kronor skall finnas kopplat till mässens barverksamhet. Mässdirektören ansvarar för att redovisa försäljning samt inköp senast den sista dagen varje månad till kassören.

 

3.2. Serveringstillstånd och samförståndsavtal

Tillståndshavaren för föreningens serveringstillstånd är mässdirektören och avser Helikopterflottiljens mäss (By10) med tillhörande grusplan. Enligt serveringstillståndet får försäljning av alkohol ske mellan klockan 1100-0300, under veckans alla dagar. Mässektionens ordinarie försäljningstid är mellan klockan 1700-0100. Mässdirektören ska besluta om verksamhet skall bedrivas på andra tider. Endast föranmälda aktiviteter i slutna

 

sällskap får bedrivas på mässen. Generellt gäller att mässlokalerna ska vara utrymd senast 30 min efter stängning av baren.

Samförståndsavtal har tecknats med Scandinavian Facility Managment AB (SFAB) avseende utskänkning av alkohol på Helikopterflottiljens mäss och i samband med måltider som SFAB serverar på mässen. Enligt avtalet har HkpfljKF/Mässektionen och SFAB träffat avtal att den tid då SFAB har dispositionsrätten till mässlokalerna och avser servera alkohol är HkpfljKF/Mässektionen införstådd och överens om att HkpfljKF inte får utskänka alkohol och vice versa.

 

3.3. Utskänkning

Mässdirektören kan utse serveringsansvariga (mässansvarig) vid mässektionen, som får vara ansvariga för servering och försäljning av alkohol i samband med mässektionens verksamhet. Mässdirektören ansvarar för att ge mässansvariga adekvat utbildning avseende utskänkning av alkohol. Mässbiträde kan ej utses som serveringsansvarig dock kan dessa vara behjälpliga vid arbete på mässen. Mässdirektören ansvarar för att anmäla tillståndshavare och serveringsansvariga till Linköpingskommun/Socialkontoret.

Vid mässektionens aktiviteter ska mässdirektören eller mässansvarig vara serveringsansvarig och ansvarig för aktiviteten. Vid aktiviteter där utskänkning inte förekommer får mässdirektören besluta om avsteg från att mässdirektör/mässansvarig ska vara i tjänst.

Vid aktiviteter finns möjlighet att beställa mat från extern leverantör för leverans till mässen. Exempelvis kan utkörning av pizza eller motsvarande ordnas av mässdirektör eller mässansvarig.

 

4. Aktiviteter på Helikopterflottiljens mäss

Helikopterflottiljen (Hkpflj) är huvudansvarig för Hkpflj mäss och dess inventarier. HkpfljKF/Mässektionen och SFAB har dispositionsrätt på mässen. Mässdirektören ansvarar för att boka mässen av Hkpflj:s byggnadsansvarig.

 

4.1. Bokning

Medlem kan boka Hkpflj mäss för två ändamål, föreningsaktiviteter och medlemsaktiviteter. Med föreningsaktiviteter menas att aktiviteten är öppen för HkpfljKF medlemmar eller sektioner. Med medlemsaktiviteter menas att aktiviteten utgår ifrån medlemmens privata inbjudningslista och inte är öppen för HkpfljKF medlemmar eller sektioner.

Aktiviteter som finansierar av statliga medel, får ej förekomma. SFAB kan köpa tjänster av HkpfljKF och dessa hanteras i särskild ordning. Andra förfrågningar beslutas av mässdirektören efter samverkan med Hkpflj och SFAB.

 

All bokning av aktiviteter sker till mässdirektör eller till den av mässdirektören utsedd. Bokning av mässen sker minst två (2) veckor innan aktiviteten. Mässdirektör kan besluta om bokningar med kortare varsel.

 

4.1.1. Föreningsaktiviteter

Bokning av föreningsaktiviteter, där HkpfljKF medlemmar är inbjudna är avgiftsfria. Mässdirektören beslutar om öppettider och serveringspersonal.

 

4.1.2. Medlemsaktiviteter

Bokning av medlemsaktiviteter (privata) kan göras på två sätt. Det första alternativet är att låna mässlokalen exklusive materiel som tallrikar, glas, bestick, dukar, diskmaskin osv. Medlem ansvarar för att själv medföra allt som skall serveras. Ingen försäljning av alkoholhaltiga drycker (> 2,2%) får förekomma. Avgift på ett hundra (100) kronor.

Det andra alternativet är att låna mässlokalen inklusive materiel som tallrikar, glas, bestick, dukar, diskmaskin osv. samt serveringspersonal (inkl. bar). Avgift på tjugo (20) kronor per person.

 

4.1.3. Externa aktiviteter

Bokning av externa aktiviteter kan endast göras av SFAB, som då köper tjänster av HkpfljKF, tex öppethållande av bar, före eller efter middagsservering. SFAB debiteras två hundra (200) kronor/h för barpersonal. En barpersonal per tjugofem (25) gäster.

 

4.2. Arvode

Arvode för mässdirektören, mässansvariga och mässbiträden fastställs av årsmötet.