Copyright © Helikopterflottiljens kamratförening

Webmaster: Simon Palm, webmaster@hkpfljkf.se

Org.nr: 802470-3533

HELIKOPTERFLOTTILJENS

KAMRATFÖRENING

- En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga -

STADGAR

 

 

§ 1 Organisation

Föreningens namn är Helikopterflottiljens Kamratförening och förkortas HkpfljKF.

Föreningen har sitt säte i Linköping, men har som mål att bedriva verksamhet där Helikopterflottiljen (Hkpflj) har verksamhetsorter.

Föreningen är organiserad med en styrelse och en eller flera sektioner. Styrelsen är sammanhållande och ansvarig för föreningens verksamhet, ekonomi och är föreningens högsta beslutande organ, när årsmötet ej är samlat. Styrelsen ska även stödja sektionerna i sitt arbete. Styrelsens arbete beskrivs i HkpfljKF stadgar.

Sektionerna planerar och genomför olika aktiviteter inom ramen för sin sektion. Sektionernas arbete beskrivs i Hkpflj KF Stadgars bilagor.

 

 

§ 2 Ändamål

HkpfljKF är en allmännyttig förening och har som ändamål att stödja Försvarsmkaten, stärka Försvarsmaktens folkförankring och vara till Helikopterflottiljens (Hkpflj) och HkpfljKF medlemmars nytta. Föreningen har som mål att främja en god kamratskap medlemmar, veteraner och dess anhöriga emellan samt att vårda och stärka Hkpflj anseende. I samverkan med Hkpflj övriga stödorganisationer (Invidzonen, Soldathemsförbundet, Fredsbaskrarna, SMKR) främja och vidmakthålla kamratskap och traditioner, främst inom Hkpflj men även Försvarsmakten.

 

 

§ 3 Medlemskap

Föreningen har fyra typer av medlemskap, ordiniare-­‐‑, anhörig-­‐‑, nyanställd-­‐‑ och hedersmedlem, enligt nedan.

Medlem erhåller Helikopterflottiljens interna informationsblad.

Medlem erhåller inbjudningar till föreningens aktiviteter samt övriga inbjudningar som kommer till styrelsens kännedom och som styrelsen anser att medlemmarna kan ha utbyte/intresse av.

Medlem erhåller rätten att hyra Helikopterflottiljens mäss för privat ändamål, i enlighet mässektionens regler för nyttjande av mässen.

 

3.1 Ordinarie medlem

Medlem kan den som är anställd som officer, specialistofficer, reservofficer, civiltjänsteman, heltidssoldat/deltidssoldat, veteran (f.d. Försvarsmakts anställd) vid Helikopterflottiljen eller anhörig till anställd vid Helikopterflottiljen samt erlagt medlemsavgift. Vidare kan person som har en koppling till Helikopterflottiljen, dess verksamhetsorter eller dess arv samt visar ett intresse för föreningen och dess syfte, bli medlem efter styrelsens beslut.

Ordinarie medlem erlägger medlemsavgift och har en rösträtt. Ordinarie medlem har rätt att ansöka om ett gratis medlemskap för en anhörig, så kallad frivilligt anmäla en person till att bli, så kallad ”Anhörigmedlem”.

 

3.2 Anhörig medlem

Anhörigmedlem kan den som är anhörig till en ordinarie medlem bli. Anhörig medlem anses vara medlem, men erlägger ingen medlemsavgift och därav har ingen rösträtt.

 

3.3 Nyanställdmedlem

Nyanställdmedlem kan den som är nyanställd officer, specialistofficer, reservofficer, civiltjänsteman eller heltidssoldat/deltidssoldat vid Helikopterflottiljen erbjuds att bli ordinarie medlem, utan att erlägga medlemsavgift, under sitt första anställnings år. Nyanställda ska efter sitt första anställningsår vid Helikopterflottiljen, erlägga beslutad medlemsavgift för att fortsätta sitt medlemskap. Nyanställdmedlem anses vara medlem, men erlägger ingen medlemsavgift och därav har ingen rösträtt.

 

3.4 Hedersmedlem

Årsmötet kan, på förslag av styrelsen, utse hedersmedlem. Förteckning över dessa förs av sekreteraren. Hedersmedlem behöver inte erlägga någon medlemsavgift och har en rösträtt.

 

3.5 Uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen då, medlemsavgift för aktuellt medlems år inte erlagts enligt §4 Medlemsavgift, då medlem inte kunnat kontaktats under två år på grund av att kontaktuppgifter ej kunnat fastställas eller då medlems uttalande och/eller handlande går emot Försvarsmaktens värdegrund eller motarbetar föreningens syfte och ändamål.

 

 

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften till HkpfljKF fastställs vid årsmötet. Medlem ska betala medlemsavgiften senast före december månads utgång, för kommande års medlemskap. Inbetalningskort/information skickas ut i början av november.

 

Vid nyanställning av officer, specialistofficer, reservofficer, civilanställda och heltidssoldat/deltidssoldat erbjuds dessa att under sitt första anställningsår vara medlem utan att erlägga någon medlemsavgift.

 

Om medlem inte erlägger sin medlemsavgift, kommer det en påminnelse om att erlägga fastställd medlemsavgift före den sista januari. Om medlem inte har betalt medlemsavgiften före den sista januari, överförs medlem till passiva medlemmar och tappar sin rösträtt och inbjuds inte till förenings aktiviteter.

 

 

§ 5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, äger rum före den sista mars. Tid och plats bestäms av styrelsen. Kallelse och inkomna ärenden utsänds skriftligen av styrelsen till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning infunnit sig till årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för mötet

2. Val av sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare för mötet

4. Fastställande om årsmötet är stadgeenligt utlyst och av dagordningen

5. Fastställande av röstlängd (inklusive fullmakter) för mötet

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Val av styrelseledamöter och andra befattningshavare, enligt valberedningen

11. Fastställande av styrelseledamöters och andra befattningshavare arvoden

12. Fastställande av föreningens medlemsavgifter

13. Övriga ärenden som inkommit eller hänskjutits till årsmötet

14. Övriga frågor

15. Avslutning

 

 

§ 6 Övriga ärenden vid årsmötet

Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte ska inkomma skriftligen till styrelsen (sekreterare@hkpfljkf.se) senast fyra veckor innan årsmötet. Detta med anledning av att ärendet ska distribueras tillsammans med kallelsen samt handläggas av styrelsen, på ett korrekt sätt.

 

Ärenden och övriga frågor som anmälts vid årsmötet eller senare än fyra veckor före årsmötet, diskuteras under årsmötets punkt 14 Övriga frågor. Beslut fattas inte i frågorna utan är vägledande för vidare arbete. Under årsmötet ska beslut fattas om styrelsen, efter handläggning, har rätt att fatta beslut i frågan eller om frågan ska hänskjuts till kommande årsmöte.

 

 

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå vilka ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte ska endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

 

§ 8 Rösträtt

Vid all röstning äger varje ordinarie-­‐‑ och hedersmedlemmar en röst. Beslut såväl inom styrelsen som vid årsmöte fattas med majoritet. Röstning sker öppet, såvida inte sluten röstning har beslutats i enskilt ärende. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande, utom vid val, då lottning skall ske.

 

Fullmakt kan lämnas till röstberättigad medlem som deltar vid årsmötet, för att nyttjas vid röstning. Fullmakten skall vara skriftlig och ange medlemmens namn och vem som får rösta med fullmakten i dess ställe. Fullmakten skall visas upp för årsmötets sekreterare, senast vid punkten 5, enligt årsmötets dagordning, för att gälla vid eventuella röstningar.

 

 

§ 9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen består enligt valberedningens förslag och av årsmötets beslutade ledamöter. Styrelsen beslutar på föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen ska arbetsleda sektionscheferna. Styrelsen ska godkänna sektionernas bilagor, tillika arbetsordning. Styrelsen kan besluta om intermistiska sektioner och sektionschef under verksamhetsåret, fram till kommande årsmöte.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga styrelsemedlemmar kallats minst fem dagar i förväg och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla frågor avgörs genom röstning. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.

 

Styrelsen ansvarar för att utse eventuellt övriga befattningar som styrelsen anser att föreningen behöver för att bedriva verksamheten. Eventuella arvoden för dessa befattningar bör beslutas av årsmötet.

 

9.1 Ordförande

Ordförande är firmatecknare tillsammans med kassören. Ordförande ansvarar för att arbetsleda styrelsens arbete och är sammankallande till styrelsens möten. Ordförande representerar

föreningen utåt mot allmänheten, organisationer och kontakter. Ordförande ansvarar inför årsmötet redogöra för förenings verksamhetsberättelse. Brukarrätten för Helikopterflottiljens mäss, enligt Helikopterflottiljens direktiv, står Ordförande tillsammans med Mässdirektören för.

 

9.2 Vice ordförande

Vice ordförande är ordförandes ställföreträdare och övertar ansvaret som ordförande då ordförande har fått förhinder eller av annan anledning inte kan verka som ordförande. Vice ordförande ska förvalta föreningen och styrelsens arbete samt stödja ordförande i det arbetet. Vice ordföranden följer upp att föreningen utvecklas mot de mål som årsmötet satt upp. Följer upp och bevakar att gällande lagar följs.

 

9.3 Sekreterare

Sekreteraren är ansvarig för föreningens adresslista och personuppgiftsansvarige, enligt Personuppgiftlagen (PUL). Sekreteraren för protokoll vid styrelsens möten, ansvarar för att dokumentera föreningens verksamhet och över utdelade utmärkelser och mottagna gåvor samt styrelsen arbete och möten. Sekreteraren ansvarar för föreningens dokumentsliggare och arkiveringen av fastställda dokument och inkomna dokument. Sekreteraren ansvarar för samtliga utskick styrelsen gör.

 

9.4 Kassör

Kassören är ansvarig för föreningens ekonomi och är firmatecknare tillsammans med ordförande.

Kassören är ansvarig för bokföringen samt upprätta och revidera rutiner för kvittohantering, handkassa samt att följa upp budgeten. Kassören ansvarar inför årsmötet redogöra för förenings ekonomi och förvaltningsberättelse. Kassören är ansvarig för att anskaffa föreningens behov av utmärkelser och gåvor, enligt föreningens stadgar och åtaganden.

 

9.5 Ledamot

Ledamöter stödjer styrelsen med lösandet av de arbetsuppgifter som åläggs styrelsen. Ledamöter kan tilldelas särskilt ansvar, till exempel som registrator, informationsansvarig, av ordförande.

 

9.6 Sektionschef

Sektionschef ansvarar för att arbetsleda sektionens arbete och är sammankallande till sektionens möten. Sektionschefen ansvarar för att upprätta och revidera sektionens bilaga, tillika arbetsordning. Sektionschefen ansvarar för att utse eventuellt övriga befattningar inom sektionen, som den behöver för att bedriva verksamheten. Sektionschefen ansvarar för att redovisa för styrelsen, sektionens verksamhet samt förse ordförande med underlag till verksamhetsberättelsen.

 

9.7 Sektionschef, Mäss sektionen (Mässdirektör)

Mässdirektören ansvarar utöver sina åtaganden som sektionschef för mässektionen, för föreningens verksamhet på Helikopterflottiljens mäss. Är tillståndsinnehavare för HkpfljKF serveringstillstånd på Helikopterflottiljens mäss. Ansvarar för att utbilda, utnämna och anmäla serveringsansvariga till Linköpings kommun/Socialkontoret. Brukarrätten för Helikopterflottiljens mäss, står Mässdirektören tillsammans med Ordförande för. Ansvarar för eventuella depositioner som HkpfljKF har på Helikopterflottiljens mäss.

Mässdirektören ansvarar för mässektionens ekonomiska medel och ska inför HkpfljKF kassör utan dröjsmål ge fakturaunderlag för sektionens aktiviteter samt månadsvis redovisa mässektionens inköp och försäljning. Får göra inköp av alkoholhaltiga varor och övriga förbrukningsvaror till baren, till ett maxvärde av tjugo tusen (20 000) kronor/månad, dock bör inköp över åtta tusen (8000) kronor samverkas med kassör innan inköp.

 

 

§ 10 Sektionernas uppgifter

Föreningens sektioner fastställs av årsmötet och valberedningen föreslår sektionschefer som ingår i styrelsen. Årsmötet kan besluta om att upplösa en sektion. Styrelsen kan besluta om intermistiska sektioner och sektionschefer under verksamhetsåret, fram till kommande årsmöte.

 

Sektionens arbete regleras i sektionens bilaga och är dess arbetsordning. Sektionschefen arbetsleder sektion och sammankallar sektionens befattningshavare. Sektionschefen rekryterar och tillsätter de befattningshavare som behövs för att planera och genomföra sektions arbetsuppgifter. Eventuella arvoden för dessa befattningar beslutas lägst av styrelsen och bör beslutas av årsmötet.

 

Sektionsmöten ska generellt betraktas som arbetsmöten där endast minnesanteckningar förs, om inte sektionschefen beslutar om något annat. Förs protokoll vid sektionsmöte, skall det arkiveras av sekreteraren. Generellt bör sektionschefen kalla befattningshavarna till sektions möte, minst fem dagar i förväg och minst sektionschefen och två befattningshavare är närvarande.

 

 

§ 11 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

 

 

§ 12 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer, varav en är sammankallande. Revisorernas uppgift är att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen ska revisorerna till-­‐‑ eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

 

 

§ 13 Valberedningen

Valberedningen ska bestå av tre medlemmar varav en är sammankallande ordförande. Valberedningens medlemmar får inte ha andra uppdrag i styrelsen. Valberedningen har till uppgift att till årsmötet föreslå om-­‐‑ eller nyval av;

• Ordförande, för ett år.

• Vice ordförande, för två år.

• Sekreterare, för två år.

• Kassör, för två år.

• Ledamöter (2 st), för två år (jämna år)

Ledamöter (2 st), för två år (ojämna år)

• Sektionschefer, för ett år.

• Revisorer (en sammankallande och en ledamot), för ett år

• Valberedningen (en sammankallande och en ledamot), för ett år.

 

 

§ 14 HkpfljKF heraldik och grafisk profil

Heraldik och grafisk profil enligt Bilaga 4.

 

 

§ 15 HkpfljKF utmärkelser och uppvaktningar

Utmärkelser enligt Bilaga 2 och uppvaktningar sker enligt Bilaga 3.

 

 

§ 16 HkpfljKF stipendium

Stipendiet enligt Bilaga 1.

 

 

§ 17 Information

Föreningen använder sig av följande kanaler för att sprida information om aktiviteter genom föreningens hemsida (www.hkpfljkf.se), förenings gruppsida på Facebook (www.facebook.com), e-­‐‑ post samt allmäna anslagstavlor på Helikopterflottiljen.

 

 

§ 18 Stadgeändring

Vid tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens beslut tills kommande årsmötet, där frågan avgörs. Ändring av dessa Stadgar görs genom öppen röstning och kräver minst två tredjedelar av dem röstberättigas röster, vid två efter varandra följda årsmöten.

Ändring av dessa Stadgars bilagor, görs genom styrelsens beslut. Med undantag för Bilaga 1-­‐‑4, som kräver minst två tredjedelar av dem röstberättigas röster, vid ett årsmöte.

 

 

§ 19 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett ska vara årsmöte och att förslaget vid den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade. Vid det senare tillfället ska även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.